Kukishinden-Ryū

The School of the Nine Demon Gods

This school is the one with the most connections and relatives to all Bujinkan Ryūha. There are other sōke of Kukishin-Ryū, e.g. the Hontai-yoshin-Ryū. As far as the story goes, the Kukishinden-Ryū is a branch school of the Kukishin-Ryū that Takamatsu was allowed to found in gratitude for his reconstruction of the densho. He was originally declared the sōke of the Kukishin-Ryū, but had to relinquish that title to Iwami Nangaku because he went missing while traveling in China.

Aikido is also said to have descended from the Kukishin-Ryū, Ueshiba Morihei is said to have learned his staff techniques from the sōke of the Kukishin-Ryū.

The founder of Jūdō, Kano Jigoro, also learned techniques from Takamatsu Sensei.

Sōke of the Kukishinden-Ryū

 1. Izumo Kaja Yoshiterun
 2. Izumo Koshiro Terunobun
 3. Izumo Matsushiro Teruhiden
 4. Izumo Bungo Yoshiterun
 5. Izumo Kanja Yoshitakan
 6. Izumo Kanja Yoshiterun
 7. Ohkuni Kisanta Kiyosumin
 8. Tsutsumi Hakushi Mori Ritsuzann
 9. Kuriyama Ukongen Nagafusan
 10. Arima Kochinosuke Masayoshin
 11. Ohkuni Kogenta Yukihisan
 12. Kazama Shinkuro Hidechikan
 13. Ohkuni Kihei Shigenobu Genrokun
 14. Otone Sakon Yasumasun
 15. Otone Genpachi Yoshihiden
 16. Otone Gengoro Yasuhiran
 17. Awaji Nyudo Chikayasun
 18. Kurama Kotaro Genshinn
 19. Ohkuni Izumo Mori Shigehiro Kokwan
 20. Sugino Juheita Kanemitsun
 21. Hisahara Genjuro Yoshitanen
 22. Hisahara Kotaro Nobuyoshin
 23. Ishitani Takeoi Masatsugun
 24. Ishitani Matsutaro Takagagen
 25. Takamatsu Toshitsugun
 26. Hatsumi Masaaki
Kukishinden Ryû Taijutsu no Kata: Bujinkan Budô Densho

Text: Stefan Imhoff